top of page

BEST

BEST

Xprinter.png

XP-H500E

해  상  도 : 300dpi, 200dpi(XP-H400E)
인  쇄  폭 : 108mm (4.25인치)
인쇄속도 : 초당 101.6mm (4 IPS)
메  모  리 : 4MB Flash, 8MB SDRAM
​통신방식 : USB 2.0
​추가옵션 : 오토커터, 필오프 (중복선택 불가)

Ha327edac6b134299851452ce541657d8Q_누끼,보정.png

BEST

bottom of page