top of page

BEST

BEST

BIXOLON.png

XT5-40/43/46

해  상  도 : 203/300/600dpi
인  쇄  폭 : 104/105.7/105.6mm
인쇄속도 : [203dpi] 초당 356mm (14 IPS)
                    [300dpi] 초당 254mm (10 IPS)
                    [600dpi] 초당 127mm (5 IPS)
메  모  리 : 512MB Flash, 512MB SDRAM
​통신방식 : Ethernet, USB 2.0, RS-232 등
​추가옵션 : 오토커터, 필오프, 리와인더, RFID(XT5-40NR)

XT5-40.png

BEST

SLP-T403

해  상  도 : 203dpi(SLP-T400)/300dpi
인  쇄  폭 : 104mm/105.7mm
인쇄속도 : [203dpi] 초당 152mm (6 IPS)
                   [300dpi] 초당 100mm (4 IPS)

메  모  리 : 2MB Flash, 8MB SDRAM

​통신방식 : Parallel, USB 2.0, RS-232
​추가옵션 : 오토커터

SLP-T403.jpg
bottom of page