top of page

[Xprinter] 바코드프린터
통합드라이버 + 라벨프로그램

트로닉스

2023년 9월 19일

[Xprinter] 바코드프린터 통합드라이버 설치파일

Xprinter_2023.2
.zip
Download ZIP • 57.71MB

[Xprinter] 라벨 발행 프로그램 설치파일

바텐더 (Xprinter 프린터 전용)

XPRINTER BARTENDER
.zip
Download ZIP • 194.50MB

bottom of page